Seminar


Middelalderarkæologisk Forum

Spørgsmål vedrørende seminaret kan sendes til 


seminar@middelalderforum.dk

På Seminaret vil der ikke blot være præsentationer af den nyeste viden og mulighed for at få kontakt med dine kolleger.


Her kan du også nyde godt af særlige tilbud på vores værker, se vores nyeste udgivelser, samt deltage i foreningens årsmøde, så du kan være med til at bestemme hvilken retning foreningen skal gå i.


Du kan finde meget mere herom i menuen herover, hvor du kan se hvordan seminaret foregik de seneste år.

Seminar

 

Seminaret er udsat på ubestemt tid. 


Middelalderarkæologisk Forums Seminar, tidligere kendt som ’Træffet’, er et af landets ældste tilbagevendende seminarer, hvor man kan blive opdateret på de seneste resultater inden for middelalderarkæologien

 

Vi bygger bro mellem alle grene af vores disciplin, og det er derfor et ideelt sted at møde sine fagfæller – nye som erfarne. Præsentationerne dækker det nyeste fra speciale-læsesalen og et udvalg af museernes seneste resultater.

 

Næste seminar finder sted fredag d. 27. marts 2020 
Det foreløbige program er som følger:


9.00-9.20: Ankomst/Registrering (kaffe).

9.20-9.30: Velkomst.


”Byarkæologi”


9.30-10.10:    Lars Agersnap Larsen, Museumsinspektør – Viborg Museum


                   Store udgravninger i Viborg


Viborg Museum har en lang arkivalsk tradition med rødder i 1600-tallet, og siden 1960      har museet foretaget talrige byarkæologiske udgravninger, foruden adskillige småundersøgelser og besigtigelser. Næppe nogen af dem har pådraget sig så stor opmærksomhed, som udgravningerne ved Viborg Søndersø 1981, 1984-84 og 2001, hvor sidstnævnte med sin udstrakte tværvidenskabelige tilgang satte nye standarder og normer for udgravning og forskning i velbevarede, organiske byaflejringer. Selvom der er kommet masser af nye metoder i arkæologi, der giver muligheder for indblik, som vi ikke kunne få tidligere, så er erfaringerne fra Søndersø fortsat meget relevante for nutidens arkæologi. Indlægget vil præsentere en række nedslag i erfaringer og perspektiver fra Viborg Søndersø, men også tanker om en kommende udgravning samme sted.


10.10-10.50:  Maria Knudsen, Museumsinspektør – Sydvestjyske Museer


Byarkæologiens metode i Ribe belyst ved cases


Moderne anlægsarbejder i de metertykke kulturlag under Ribes middelalderlige bykerne resulterer i omfattende arkæologiske undersøgelser, som på det overordnede plan kan inddeles i to typer: Trace-gravningen i forbindelse med renovering af eksisterende ledningssystemer og den stratigrafiske udgravning af større flader eller hele matrikler. Dette foredrag vil give eksempler på udgravninger både i vikingetidsbyen og i middelalderbyen samt redegøre for nogle af de metodiske valg, man står overfor på sådanne udgravninger.

 

10.50-11.10:   Kaffe


”Årets middelalderspeciale 2019”


11.10-11.35:   Cathrine Frederiksen, Cand. Mag. Odense Bys Museum


Barndom i middelalderens Danmark


I forskningen er det ofte blevet påpeget, at børn er næsten usynlige i det arkæologiske materiale. Ser man på det store antal børnegrave fra kirkegårdsudgravninger er der dog mange informationer at hente. Med udgangspunkt i begravelser fra fem forskellige kirkegårdsudgravninger forsøger jeg at komme nærmere en forståelse for, hvordan barndom blev oplevet og opfattet i middelalderens Danmark. Ud fra det osteologiske materiale undersøger jeg børns levevilkår, mens forskelle og ligheder i gravskikken bruges til at belyse synet på barndommen i middelalderen. Blev børn behandlet anderledes end voksne? Ændrer synet på barnet sig med barnets alder?


11.35-12.00:  Årsmøde

12.00-12.50:  Frokost


”Fornyelse af fortidsminder”


12.50-13.30: Claus Sørensen, cand.mag. Afdelingsleder, Østfyns Museer.


Kongen kommer – Nyborg Slot i nye klæder


Siden 2014 er der på Nyborg Slot arbejdet på et storstilet projekt med følgende hovedpunkter:

De unikke historiske bygninger skal restaureres. Der opføres nye museumsbygninger, der skal give indtrykket af det oprindelige kongeslot og det unikke byrum, hvor magten blev iscenesat omkring Nyborg Slot, og hvor Torvet som centrum anskueliggøres.

Afdelingsleder ved Østfyns Museer Landskab & Arkæologi Claus Frederik Sørensen vil fortælle om nogle af de mange overvejelser som ligger bag projektet – også i forhold til at bygge nyt på et fredet fortidsminde.


13.30-14.10:   Anne Pedersen, seniorforsker, ph.d., Nationalmuseet


Jelling – nye fund, nye tolkninger


Antikvarerne fik allerede i slutningen af 1500-årene blik for monumenterne i Jelling. Siden da har generationer af forskere arbejdet med dette sted og dets betydning for Danmarkshistorien. Ny viden opnået ved et tilfælde eller som svar på spørgsmål fra samtiden og fra forskerne har ført til nye tolkninger, som igen har givet anledning til debat, revision og nye spørgsmål. Historien er ikke slut endnu. Med de seneste undersøgelser og udgravninger indledt af Vejle Museum i 2006/7 og fortsat under Nationalmuseets Jellingprojekt fra 2009 er vores billede af monumentkomplekset i dag et noget andet end for blot 10-15 år siden. Foredraget vil præsentere nogle af resultaterne af den seneste indsats og de tolkningsmuligheder, der ligger heri.


14.10-14.30:  Kaffe.


”Middelalderlige landsbyer”


14.30-15.10:  Trine Borake, Museumsinspektør Museum Vestsjælland


Eriksholm – en helt almindelig landsby?


Syd for Holbæk blev er der over flere kampagner gravet en dele af et større landsby kompleks. Mange detektorfund afsatte prikker på kortet der til sidst kaldet på en egentlig undersøgelse. De mange detektorfund i kombination med geofysiske undersøgelser og arkæologiske udgravninger har givet et billede af en helt almindelig landsby i middelalderen. Eller har de? Foredraget vil fortælle om undersøgelserne og resultaterne og sætte landsbyen ved Eriksholm i kontekst.

 

15.10-15.50: Anders Hartvig, Museumsinspektør Museum Sønderjylland


Vesterbygård- Et indblik i Sdr. Bjerts historie


I 2019 blev der fortaget to udgravninger i Sdr. Bjert, syd for Kolding. De berørte områder ligger i landsbyen og på de ældste kort kunne der ses flere gårde på de berørte områder. Udgravningen gav et indblik i hvorledes landsbyen var opstået i vikingetiden. I løbet af middelalderen vandrer landsbyen mod nord for, i 1500-tallet at placerer sig langs vejen hvor gårdene ligger på 1792 kortet. Ved udgravningen kunne der iagttages flere bygningsdetaljer, blandt andet vinder brugen af syldsten først frem omkring 1500-tallet, indtil dette tidspunkt blev bygningerne opført af jordgravede stolper.


15.50-16.00: Opsummering/afrunding

 

 

Pris, tilmelding og betaling:

Alm. Deltagelse: Kaffe, kage & frokost 130,- kr.

Kaffe & kage 80,- kr.

 

Studerende: Kaffe, kage & frokost 80,- kr.

Kaffe & kage 30,- kr.

Kun seminar: Gratis

 


Sidste tilmelding er d. 23. marts.